Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA Platformy AloeMarket.pl

Niniejsza treść reguluje zasady korzystania z platformy AloeMarket.pl (dalej zwanej PLATFORMĄ) prowadzonej przez Forever Business Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Ełku, ul. Grodzieńska 7/57, 19-300 Ełk, NIP: 8481872662, REGON: 380556289, Numer KRS: 0000735762, zwaną dalej OPERATOREM.

Warunkiem korzystania z platformy AloeMarket.pl i każdorazowo korzystania z usług jest akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:

1) Użytkownik – to osoba, która zawiera Umowę z OPERATOREM o świadczenie Usługi PLATFORMY;

2) Usługodawca – to Forever Business Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Ełku, ul. Grodzieńska 7/57, 19-300 Ełk, NIP: 8481872662, REGON: 380556289, Numer KRS: 0000735762;

3) FLP- Forever Living Products Poland, producent, realizator zamówień,

4) Adresat – to właściciel adresu email, na który wysyłane są wiadomości elektroniczne z PLATFORMY;

5) Regulamin – to „Regulamin Użytkowania PLATFORMY”;

6) Witryna – to stron internetowa AloeMarket.pl dostępna pod tym samym adresem;

7) Usługa – to usługi świadczone poprzez PLATFORMĘ na rzecz Użytkownika Witryny;

8) Konto – to zbiór szereg funkcji, praw dostępu, narzędzi udostępnianych Użytkownikowi Witryny AloeMarket i FLP

9) Umowa – to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Witryny, którą Użytkownik zawiera z Operatorem poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego;

Korzystanie z Platformy nakłada na Użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:

– Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926);

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ALOEMARKET.PL

Przedmiotem działalności Platformy jest świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Platforma świadczy usługi generowania zamówień produktów firmy Forever Living Produkts Poland, w skrócie FLP i przekazuje je w imieniu Użytkownika do realizacji bezpośrednio w FLP. Platforma nie jest sklepem internetowym realizującym wygenerowane zamówienie. Zamówienie jest realizowane przez FLP

Do użytkowania Platformy niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika oraz Przeglądarki Internetowej umożliwiającej obsługę tzw. “ciasteczek” oraz kodu typu “Javascript”.

Operator dołoży wszelkich starań aby Witryna funkcjonowała poprawnie podczas użytkowania jej zasobów poprzez najnowsze przeglądarki internetowe.

Operator nie gwarantuje, iż Witryna będzie funkcjonowała bezwzględnie we wszystkich przeglądarkach jak i nie może zapewnić 100% dostarczalności i możliwości odczytania wiadomości elektronicznych przez nią wysyłanych.

KORZYSTANIE Z WITRYNY ALOEMARKET.PL

Warunkiem korzystania z Witryny jest skuteczna rejestracja Konta przez Użytkownika.

Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie na stronie https://aloemarket.pl/rejestracja/
W skutek skutecznej rejestracji, Użytkownikowi zostaje utworzone Konto FLP oraz w Platformie AloeMarket.pl. Użytkowanie zasobów Platformy odbywa się po uprzednim “zalogowaniu” w Witrynie przez Użytkownika.

Użytkownik loguje się na skutek podania adresu email oraz otrzymanego hasła w procesie rejestracji Konta.

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Nie może udostępniać Konta osobom trzecim z wyjątkiem osób, którym udzielił zgody (np. pracownikom).

Użytkownik nie może sprzedać konta, oddać lub zbyć go w dowolny inny sposób.

Operator może zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony, jeśli:

 1. Użytkownik nie zaloguje się w swoim koncie przez okres dłuższy niż 90 dni od ostatniego logowania lub 30 dni od założenia konta (jeśli nie wykonano pierwszego logowania);
 2. Stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Otrzyma skargę wskazującą łamanie obowiązującego Regulaminu lub/i prawa (w szczególności skargę dotyczącą rozsyłania spamu).

Użytkownik dokonując rejestracji oraz korzystając z Witryny akceptuje następujące postanowienia:

 1. zapoznałem się z Regulaminem
 2. akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu,
 3. przystępuję dobrowolnie do użytkowania Platformy,
 4. dane wskazane podczas rejestracji lub/i aktualizacji do mnie należą i są prawdziwe,
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, do celów skutecznego wykonania Umowy,
 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Operatora (w tym informacji technicznych, aktualności oraz materiałów reklamowych i promocyjnych),
 7. w sposób legalny umieściłem dane w formularzu rejestracyjnym, oświadczam, że są prawdziwe i nie naruszam tym samym praw osób trzecich,
 8. wyrażam zgodę na obsługę moich baz e-mailowych przez Operatora,
 9. akceptuję fakt, iż Operator może w dowolnym momencie wprowadzić Platformę w tryb komercyjny co będzie skutkowało wymogiem płatności za świadczone usługi,
 10. biorę odpowiedzialność za legalność adresów wprowadzanych do mojego Konta na Platformie.

Użytkownik nie może:

 1. działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami;

Operator zastrzega prawo do blokady Konta Użytkownika, wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym oraz odmowy wykonania usługi.

DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania z PLATFORMY (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez PLATFORMĘ, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest FBO Marek Sawicki z siedzibą w Ełku, ul. Grodzieńska 7/57, 19-300 Ełk, NIP: 8481136880
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Marek Sawicki, ul. Grodzieńska 7/57, 19-300 Ełk lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@aloemarket.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w Polityce Prywatności.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane w procesie rejestracji oraz aktualizacji.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych, wprowadzonych danych, może również je usunąć lub poprawić w Panelu Administracyjnym (zakładka KONTO po zalogowaniu).

 

NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez PLATFORMĘ w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail lub/i numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji na PLATFORMIE lub w formularzu umożliwiajacym prenumeratę Newslettera.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odpisanie na otrzymaną wiadomość słowa „rezygnacja” lub „NIE”.

PŁATNOŚCI

Użytkowanie Platformy jest zwolnione z opłat.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w możliwie najwyższym stopniu dostępności.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy techniczne, niedostępność części lub wszystkich usług na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych (np. awaria datacenter, zjawiska przyrody, awarie serwerów, zasilania, dostępności po stronie usługodawców internetowych).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niedostępność w wyniku prowadzonych usprawnień, aktualizacji w Platformie.
 2. treści przesyłane przez Użytkowników Platformy.
 3. roszczenia skierowane za działania Użytkowników powodujących naruszenie niniejszego Regulaminu lub prawa. Pełną odpowiedzialność za treść jak i skutek jej wysłania ponosi Użytkownik (Nadawca) Konta.
 4. braki towarowe w FLP

PRAWA AUTORSKIE

Operatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zamieszczonych, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

Operator nie zezwala na wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Operatorowi, za wyjątkiem sytuacji gdy Operator wyrazi zgodę oraz zakres wykorzystania w/w elementów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie treści przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator może zmienić regulamin i opublikować, zaktualizować go na niniejszej stronie.

Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników Platformy o zmianie regulaminu. Operator powiadomi Użytkowników poprzez wiadomość email.

Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnej chwili jej trwania. Rozwiązanie umowy następuje na skutek przesłania deklaracji rozwiązania, drogą e-mailową do działu obsługi użytkownika (formularz kontaktowy)

Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne: email lub formularz kontaktowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku i jest dostępny na stronie http://www.AloeMarket.pl/regulamin/